Visie

Op de basisschool moet een kind zich sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch, en creatief op een evenwichtige wijze tot een kritisch denker kunnen ontwikkelen.

Door veelal projectmatig te werken bieden wij lesstof in samenhang aan, waarbij alle bovengenoemde ontwikkelgebieden worden gestimuleerd.

Wij willen tegemoet komen aan individuele talenten, maar zien het leren ook als een sociaal proces: leren doe je van en met elkaar.

Een kind mag bij ons laten zien wat hij kan en wie hij is. Bovenal staat dat wij ieder kind een plezierige en veilige schooltijd willen bieden, waarin het heeft geleerd om met een zelfstandige grondhouding samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen, nieuwsgierig te zijn en uitdagingen aan te gaan.

De rol van de leerkracht is hierbij essentieel. Naast het bieden van (zelf)vertrouwen ziet de leerkracht wat een kind nodig heeft om tot groei en bloei te komen. Door hierover met het kind in gesprek te gaan wordt hij betrokken bij en medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling.

Ouders en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding van het kind op weg naar zijn toekomst. Naast ondersteuning bij activiteiten en lesaanbod (ouderparticipatie) vinden we het van belang dat ouders, school en kind voortdurend in gesprek zijn over de ontwikkeling van de leerling. (ouderbetrokkenheid)

De Burg. W.A. Storkschool is een openbare basisschool. Dat betekent voor ons dat wij actief vorm geven aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten:

Algemene toegankelijkheid
Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen.

Actieve pluriformiteit
In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving.

Non-discriminatie
Wij onderschrijven de uniciteit van ieder kind. Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur, sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid en huidskleur wijzen wij af en wij voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders.

 

Missie:”Wortels en vleugels voor ieder kind”

“Een kind met wortels” voelt zich thuis, kent zichzelf en weet in alle situaties dicht bij zichzelf te blijven.
“Een kind met vleugels” heeft het zelfvertrouwen en de creativiteit om nieuwe wegen in te slaan, uitdagingen aan te gaan en zich voor te bereiden op de toekomst.