MR

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden, waarin ouders en leerkrachten invloed kunnen uitoefenen op het door het Bevoegd Gezag gevoerde beleid.
De algemene taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.O.). Volgens deze wet vertegenwoordigt de schoolleider het Bevoegd Gezag.
Minstens één keer per jaar stelt het Bevoegd Gezag (Stichting Talent Westerveld) de MR op de hoogte van het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Daarnaast krijgt de MR informatie over de beleidsvoornemens voor het komende jaar m.b.t. school, financiën, onderwijskundige en organisatorische zaken. Aan de hand van bovenstaande gegevens wordt het formatieplan/schoolplan ter beoordeling voorgelegd aan de MR.
De MR brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden aan ouders en bevoegd gezag.
Op onze school bestaat de MR uit maximaal 8 leden: 4 ouders en 4 leerkrachten. Een ieder heeft zitting voor een periode van 2 jaar en is twee keer voor een zelfde periode herkiesbaar. Wij vragen nieuwe leden van de MR om een korte cursus van 2 avonden te volgen bij de V.O.O. (Vereniging voor Openbaar Onderwijs).

Alle onderwijsteams in Westerveld vaardigen een ouder en een leerkracht af in de gemeenschappelijke medezeggensschapsraad (GMR). De GMR toetst het bovenschoolse beleid en advisseert of stemt in met dit beleid.

OR

Stichting ouderraad Burg. W.A. Storkschool Dwingeloo
Sinds december 2006 is de ouderraad ondergebracht bij de Stichting ouderraad Burg. W.A. Storkschool Dwingeloo. In de ouderraad hebben 9 ouders zitting. De ouderraad ondersteunt de leerkrachten tijdens de voorbereiding en het uitvoeren van vele activiteiten. De OR vergadert maandelijks en deze vergaderingen worden bijgewoond door twee leden van het schoolteam.

Voor het komen schooljaar (2017-2018) zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden voor de ouderraad. Klik hieronder voor de vacatures.
Vacatures Ouderraad

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeester van de ouderraad. Met dit geld worden vooral de activiteiten en de schoolreisjes gefinancierd. Er wordt dus geen aparte schoolreisbijdrage van de ouders gevraagd. Vanaf het schooljaar 2010-2011 is de bijdrage in alle groepen met € 10, verhoogd. Deze verhoging wordt gebruikt om de kinderen in groep 7 een erkende typecursus aan te bieden.

Voor het schooljaar 2016-2017 is de bijdrage als volgt vastgesteld:
Voor groep 1 en 2:   € 30,- per jaar
Voor groep 3 t/m 8: € 50,- per jaar. Daarnaast wordt er per overnachting tijdens de schoolreis € 7,- extra gerekend. Bij de groepen 7 en 8 zijn er twee overnachtingen.

Bovenstaande bedragen zijn uiteraard niet voldoende om de kosten van de schoolreis te dekken. Daarom haalt de ouderraad 5 à 6 keer per jaar oud papier op in de kern van Dwingeloo en op het Westeinde en 11 keer in het buitengebied Eemster/Dieverbrug/Geeuwenbrug. Hierbij wordt de inzet van ouders verwacht. Jaarlijks zorgt het oud papier voor ongeveer € 8000,- aan extra inkomsten.