MR

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden, waarin ouders en leerkrachten invloed kunnen uitoefenen op het door het Bevoegd Gezag gevoerde beleid.
De algemene taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.O.). Volgens deze wet vertegenwoordigt de schoolleider het Bevoegd Gezag.
Minstens één keer per jaar stelt het Bevoegd Gezag (Stichting Talent Westerveld) de MR op de hoogte van het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Daarnaast krijgt de MR informatie over de beleidsvoornemens voor het komende jaar m.b.t. school, financiën, onderwijskundige en organisatorische zaken. Aan de hand van bovenstaande gegevens wordt het formatieplan/schoolplan ter beoordeling voorgelegd aan de MR.
De MR brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden aan ouders en bevoegd gezag.
Op onze school bestaat de MR uit maximaal 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. Een ieder heeft zitting voor een periode van 2 jaar en is twee keer voor een zelfde periode herkiesbaar. Wij vragen nieuwe leden van de MR om een korte cursus van 2 avonden te volgen bij de V.O.O. (Vereniging voor Openbaar Onderwijs).

Alle onderwijsteams in Westerveld vaardigen een ouder en een leerkracht af in de gemeenschappelijke medezeggensschapsraad (GMR). De GMR toetst het bovenschoolse beleid en adviseert of stemt in met dit beleid.

OR

Stichting ouderraad Burg. W.A. Storkschool Dwingeloo
Sinds december 2006 is de ouderraad ondergebracht bij de Stichting ouderraad Burg. W.A. Storkschool Dwingeloo. In de ouderraad hebben 9 ouders zitting. De ouderraad ondersteunt de leerkrachten tijdens de voorbereiding en het uitvoeren van vele activiteiten. De OR vergadert maandelijks en deze vergaderingen worden bijgewoond door twee leden van het schoolteam.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeester van de ouderraad. Met dit geld worden vooral de activiteiten en de schoolreisjes gefinancierd. Er wordt dus geen aparte schoolreisbijdrage van de ouders gevraagd, behalve voor het schoolkamp van groep 7 en 8.

Voor het schooljaar 2022-2023 is de bijdrage als volgt vastgesteld:
Voor groep 1 en 2:   € 35,- per jaar
Voor groep 3 t/m 8: € 55,- per jaar. Daarnaast wordt er voor groep 7 en 8 een extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp. Hier worden de ouders apart over geïnformeerd.

Bovenstaande bedragen zijn uiteraard niet voldoende om de kosten van de schoolreis te dekken. Daarom organiseert de ouderraad 10 keer per jaar een oudpapieractie in de kern van Dwingeloo en in het buitengebied Westeinde/Honingvlaken/Stroovledder/Eemster/Dieverbrug/Geeuwenbrug. Omdat de opbrengst ten goede komt aan alle kinderen, worden alle ouders hiervoor ingeroosterd. Op deze manier wordt van elk gezin 1x per anderhalf jaar inzet gevraagd.