Verlofaanvraag

Bij afwezigheid van de leerling (zonder ziekmelding door de ouders)- wordt direct door de school met de ouders contact opgenomen. Vermoeden van onrechtmatig verzuim wordt gemeld bij de leerplicht-ambtenaar van de gemeente.

Ouders/verzorgers dienen verlof wegens gewichtige omstandigheden middels het “formulier verlofaanvraag” , vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering, aan te vragen bij de directeur van de school.
Ouders/verzorgers dienen vakantieverlof 8 weken van te voren schriftelijk, middels het “formulier verlofaanvraag” , aan te vragen bij de directeur van de school.
Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen zendt de directeur de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar.
De directeur van de school neemt de aanvraag in behandeling. Indien nodig vraagt hij / zij de ouders om de aanvraag te verhelderen.
Indien de verlofaanvraag niet valt onder de wettelijke verlofredenen en voorwaarden (zie hiervoor de toelichting hieronder en / of de schoolgids) zal de directie uw aanvraag afwijzen.
De directeur neemt een besluit en geeft ouders/verzorgers schriftelijk reactie. Ouders hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar in te dienen bij de directeur.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).

AANVRAAGFORMULIER VAKANTIE EN VERLOF

Werkgeversverklaring bij de verlofaanvraag downloaden (alleen indien nodig)

Bezwaar

Tegen beslissingen van de directeur en de leerplichtambtenaar over leerplichtzaken kunnen ouders/verzorgers een bezwaarschrift indienen. Als ouders/verzorgers een bezwaarschrift willen indienen, moeten zij dit doen bij degene die de beslissing heeft genomen waarmee zij het oneens zijn. Het kan dus gaan om een directeur van de school of om de leerplicht-ambtenaar. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de beslissing aan hen is verzonden of overhandigd. De gemeente of het Bureau voor Rechtshulp heeft hierover meer informatie.

Voor het aanvragen van verlof hanteert de Stichting Talent een uniforme procedure. Aanvragen worden alleen dan behandeld, wanneer het verzoek schriftelijk en tijdig wordt ingediend.

Verlof buiten schoolvakanties

De directeur van de school mag slechts éénmaal per schooljaar vakantieverlof verlenen voor maximaal 10 schooldagen. De directeur mag geen vakantieverlof verlenen in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.
Vakantieverlof mag alleen worden verleend wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er moet vanuit worden gegaan dat de ouder het merendeel van zijn / haar inkomen slechts in de zomervakantie kan verdienen. Werkomstandigheden zoals uitval, planning, onderbezetting en bedrijfs- of gezinsomstandigheden, passen niet in het begrip specifieke aard van het beroep.
Aan de leerplichtambtenaar kan advies worden gevraagd.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden

Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden, die buiten de wil van de leerling en / of ouders plaatsvinden. Aan de leerplichtambtenaar kan advies worden gevraagd.

Omstandigheden, die in aanmerking komen voor extra verlof:
Verhuizing (maximaal 1 dag);
Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats (maximaal 1 dag) of buiten de woonplaats (maximaal 2 dagen);
12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag);
25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag);
Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad (periode in overleg met de directeur);
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad (maximaal 4 dagen);
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad (maximaal 2 dagen);
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad (maximaal 1 dag);
Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof en/of deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:
familiebezoek in het buitenland
vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

De leerplicht ambtenaar van de gemeente Westerveld hanteert het beleid om in uitzonderlijke gevallen 1 extra dag verlof toe te staan.

Godsdienstige verplichtingen

Voor viering van nationale feest- en gedenkdagen, voor zover het gaat om leerlingen uit culturele minderheidsgroepen, kan eveneens buitengewoon verlof worden gevraagd. Een verzoek om extra verlof in geval van godsdienstige verplichtingen dient vooraf tenminste twee dagen voor de verhindering te worden ingediend bij de directeur.