Schoolportret

Groep 1 en 2

Er wordt thematisch gewerkt, waarbij uiteraard de seizoenen en bijzondere feesten (Sinterklaas, Kerst, Pasen) ruimschoots aan bod komen. Om zicht te houden op de leerlijnen wordt gebruik gemaakt van de methode Onderbouwd.
De leerkrachten hebben wekelijks overleg over de thema’s, maar geven er vervolgens wel hun eigen invulling aan qua werkjes etc.
In ieder klas is een lettertafel/muur ingericht. Kinderen komen hierdoor op een speelse manier in aanraking met letters en nemen op deze wijze al een voorschot op de lesstof in groep 3.

Groep 3

In groep 3 ligt de nadruk vooral op het aanvankelijk lezen en rekenen. Instructie neemt hier een hele belangrijke plaats in. Er wordt in groep 3 gewerkt met Veilig leren lezen en Pluspunt. Ook het schrijven vindt zijn basis in groep 3. We gebruiken hiervoor de methode Pennenstreken.

Groep 4

De vijf projecten vormen een introductie op de vijf domeinen binnen wereldoriëntatie: aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek en natuur. De thema’s binnen de projecten komen in alle onderdelen en activiteiten terug. Iedere twee weken is er een deelthema dat wordt geïntroduceerd met een startactiviteit. Vervolgens wordt het verder uitgediept in informatieve teksten, verhalen en gedichten.

titel project
(domein)
1. Waar is het?
(Aardrijkskunde)
2. Jij en ik!
(Cultuur)
3. Wanneer was dat?
(Geschiedenis)
4. Hoe werkt het?
(Techniek)
5. Wat groeit en bloeit
(Natuur)
week 1 en 2 Onze klas
Onze school
De buurt/wijk
Eten en drinken Dino’s Wat is techniek?
Gereedschap, materialen en verbindingen
Het groeien van en zorgen voor planten.
week 3 en 4 Dorp/stad
De streek
Muziek en dans Ridders en kastelen Technische beroepen Het groeien van en zorgen voor dieren.
week 5 en 6 Nederland Wonen en spelen Familie/tijd:
Dagdelen, dagen van de week, maanden
Productieproces Het groeien van en zorgen voor mensen.
week 7 en 8 De rest van de wereld Kleren en feesten Piraten Uitvindingen De wonderen van en zorgen voor de natuur

Groep 5t/m 8:

In de groepen 5 t/m 8 onderscheiden wij ons van veel andere basisscholen; we werken namelijk thematisch volgens de methode Alles-in-1. Alle vakken (behalve gym, rekenen, verkeer en schrijven) worden binnen één project geïntegreerd en dus in samenhang aangeboden.

Voor groep 5 t/m 8 zijn 20 thematische projecten ontwikkeld. Per schooljaar behandelt u vijf projecten, uit ieder domein één. Hier ziet u de onderwerpen van de 20 projecten:

domein Aardrijkskunde Geschiedenis Techniek Cultuur Natuur
hoofdonderwerp Nederland Prehistorie, Grieken en Romeinen Bouwen Voeding Dieren
hoofdonderwerp Europa Middeleeuwen Vervoer en Verkeer Kleding en Sport Planten
hoofdonderwerp Afrika en Azië Gouden Eeuw Energie Kunst Mensen
hoofdonderwerp Amerika + Australië + Antarctica + Oceanen Moderne Geschiedenis Communicatie Geloof Milieu en Kringloop

Tijdens alle projecten wordt er gewerkt aan de volgende vakken en vaardigheden:
De kleurige projectboeken met informatie en veel beeldmateriaal geven aanleiding om over de verschillende wereldoriëntatie onderwerpen te praten en na te denken.Door de expressielessen en praktische vaardigheden (doe-opdrachten) aan te laten sluiten bij het wereldoriëntatie-aanbod, vindt er een verrijking plaats op al deze gebieden. Cognitieve leerstof valt samen met een ervaring en een beleving; het vult elkaar aan en vormt een samenhangend geheel.

Wereldoriëntatie
Spelling
Voortgezet technisch lezen
Taalbeschouwing
Stellen
Begrijpend lezen
Gedichten
Verhalen
Informatieve teksten
Computergebruik
Engels
Verkeer
Sociale- en emotionele vaardigheden
Luisteren en spreken
Zelfbeeld
Muziek
Dans
Drama
Handvaardigheid
Tekenen / schilderen
Praktische vaardigheden
Presenteren

Het domein en het hoofdonderwerp vormen het hart van het project. Het is de kapstok waaraan alle vakken worden opgehangen. Een zorgvuldig ontwikkeld palet aan werkvormen sluit aan bij uiteenlopende leerstijlen, zodat elke leerling de leerstof diep doorgrondt. Kinderen werken cognitief, praktisch en creatief, via onderzoekend en ontdekkend leren, schriftelijk, mondeling en digitaal.

De onderwerpen sluiten aan bij de kerndoelen en de beschreven TULE van de SLO.

Het werken met projecten doen we nu sinds 7 jaar en we zien dat het plezier bij zowel de leerlingen als de leerkrachten is toegenomen. Kinderen worden door de samenhang tussen alle vakgebieden actiever bij de les betrokken en het leren is hierdoor betekenisvoller geworden.  Voor meer informatie: www.alles-in-1.org