Leden MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeelsleden.

De oudergeleding: Jody Alberts (voorzitter), Ronald de Leeuw, Marlies van Eisden (lid GMR)

De personeelsgeleding: Joke Germans, Sonja Vredeveld, Marije Claasz Coockson (lid GMR)

Het correspondentieadres van de MR: mr.storkschool@talentwesterveld.nl