siepel

Projectonderwijs: leren met samenhang

Door voor de wereldoriëntatievakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) met projecten en/of thematisch te werken, wordt de lesstof in samenhang aangeboden. De scheiding tussen vakgebieden vervaagt hiermee, waardoor er raakvlakken ontstaan en inhoud met elkaar in verband wordt gebracht.

voorbeeld: Het techniekproject Verkeer en Vervoer start met een hoofdstuk over de geschiedenis van de fiets. De info-les, (begrijpend lezen) gaat over de fiets en de inhoud van alle lessen handelt over dit thema. De vakgebieden techniek, begrijpend lezen en geschiedenis zijn hiermee met elkaar in verband gebracht.

Groep 1 en 2

Er wordt thematisch gewerkt met als basis de (prenten-)boeken van onze Bibliotheek Op School, waarbij uiteraard de seizoenen en bijzondere feesten (Sinterklaas, Kerst, Pasen) aan bod komen. Om zicht te houden op de ontwikkeling van de kinderen registreren de leerkrachten hun observaties in de module “Leerlijnen groep 1 en 2” van ons administratiesysteem Parnassys. De leerkrachten werken intensief samen en hebben periodiek overleg over de thema’s, de inhoud van een project en het aanbod wat betreft muziek, bewegingsonderwijs in het speellokaal, werkjes etc.

Groep 3

In groep 3 ligt de nadruk vooral op het aanvankelijk lezen en rekenen. Instructie neemt hier een hele belangrijke plaats in. Er wordt in groep 3 gewerkt met Lijn 3 (lezen) en Pluspunt 4 (rekenen). Ook het schrijven vindt zijn basis in groep 3. We gebruiken hiervoor de methode Klinkers.

Vanaf groep 4 werken we met Staal en Pluspunt 4 en met de projectmethode Alles-in-1. Naast de leervakken sluiten we ook met de creatieve lessen bij de projecten van Alles-in-1 aan. Daarnaast zullen we waar mogelijk de schoolomgeving benutten als dit een meerwaarde voor ons onderwijs oplevert. Dit kan door gastdocenten uit te nodigen of door excursies te organiseren. Ook maken we graag gebruik van de expertise van ouders.

Groep 4

De vijf projecten vormen een introductie op de vijf domeinen binnen wereldoriëntatie: aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek en natuur. De thema’s binnen de projecten komen in alle onderdelen en activiteiten terug. Iedere twee weken is er een deelthema dat wordt geïntroduceerd met een startactiviteit. Vervolgens wordt het verder uitgediept in informatieve teksten, verhalen en gedichten.

titel project
(domein)
1. Waar is het?
(Aardrijkskunde)
2. Jij en ik!
(Cultuur)
3. Wanneer was dat?
(Geschiedenis)
4. Hoe werkt het?
(Techniek)
5. Wat groeit en bloeit
(Natuur)
week 1 en 2 Onze klas
Onze school
De buurt/wijk
Eten en drinken Dino’s Wat is techniek?
Gereedschap, materialen en verbindingen
Het groeien van en zorgen voor planten.
week 3 en 4 Dorp/stad
De streek
Muziek en dans Ridders en kastelen Technische beroepen Het groeien van en zorgen voor dieren.
week 5 en 6 Nederland Wonen en spelen Familie/tijd:
Dagdelen, dagen van de week, maanden
Productieproces Het groeien van en zorgen voor mensen.
week 7 en 8 De rest van de wereld Kleren en feesten Piraten Uitvindingen De wonderen van en zorgen voor de natuur

Groep 5 t/m 8:

Het taal- en rekenonderdeel wordt stevig neergezet met de methodes Staal en Pluspunt4. Vervolgens werken we ook in de groepen 5 t/m 8 voor de wereldoriëntatie vakken (aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek en natuur) en begrijpend lezen met de methode Alles-in-1. Binnen één project worden onderwerpen of thema’s dus in samenhang aangeboden.

Voor groep 5 t/m 8 zijn 20 thematische projecten ontwikkeld. Per schooljaar worden er 5 projecten aangeboden, uit ieder domein één. Hier ziet u de onderwerpen van de 20 projecten:

domein Aardrijkskunde Geschiedenis Techniek Cultuur Natuur
hoofdonderwerp Nederland Prehistorie, Grieken en Romeinen Bouwen Voeding Dieren
hoofdonderwerp Europa Middeleeuwen Vervoer en Verkeer Kleding en Sport Planten
hoofdonderwerp Afrika en Azië Gouden Eeuw Energie Kunst Mensen
hoofdonderwerp Amerika + Australië + Antarctica + Oceanen Moderne Geschiedenis Communicatie Geloof Milieu en Kringloop

Tijdens alle projecten wordt er gewerkt aan de volgende vakken en vaardigheden:
De kleurige projectboeken met informatie en veel beeldmateriaal geven aanleiding om over de verschillende wereldoriëntatie onderwerpen te praten en na te denken.Door de expressielessen en praktische vaardigheden (doe-opdrachten) aan te laten sluiten bij het wereldoriëntatie-aanbod, vindt er een verrijking plaats op al deze gebieden. Cognitieve leerstof valt samen met een ervaring en een beleving; het vult elkaar aan en vormt een samenhangend geheel.

Wereldoriëntatie
Spelling
Voortgezet technisch lezen
Taalbeschouwing
Stellen
Begrijpend lezen
Gedichten
Verhalen
Informatieve teksten
Computergebruik
Engels
Verkeer
Sociale- en emotionele vaardigheden
Luisteren en spreken
Zelfbeeld
Muziek
Dans
Drama
Handvaardigheid
Tekenen / schilderen
Praktische vaardigheden
Presenteren

Het domein en het hoofdonderwerp vormen het hart van het project. Het is de kapstok waaraan alle vakken worden opgehangen. Een zorgvuldig ontwikkeld palet aan werkvormen sluit aan bij uiteenlopende leerstijlen, zodat elke leerling de leerstof diep doorgrondt. Kinderen werken cognitief, praktisch en creatief, via onderzoekend en ontdekkend leren, schriftelijk, mondeling en digitaal.

De onderwerpen sluiten aan bij de kerndoelen en de beschreven TULE van de SLO.

Kinderen worden door de samenhang in vakgebieden actiever bij de les betrokken en het leren wordt hierdoor betekenisvoller. Voor meer informatie: www.alles-in-1.org